X
تبلیغات
زولا
1391/02/07
طبقه

این حقیقت است. طبقه ی فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. خوش مان بیاید یا نه، هر کدام مان بسته به فضای محیطی مان (و تاکید من هم بر محیط است و نه هیچ عامل دیگر) شخصیت، فرهنگ و ارزش هایمان شکل گرفته و درونی می شوند. تا این جا مشکلی نیست، مشکل آن جایی آغاز می شود که ما می خواهیم با تغییر ظاهرمان و نه اندیشه هایمان، این طبقه را تغییر دهیم. این جاست که اتفاقات خنده داری روی می دهد...