1390/06/31
برگ برگِ دفترامون...

آقا اجازه؟
_بگو
دفترمون چند برگ باشه؟