1390/04/23
بحران هویت حیوانان در عصر جهانی شدن !!!!!!

یکی تو روزنامه روزِگار نوشته بود: 

قاطرهِ به باباش می گه: خوش به حالت که خری و نمی فهی. ولی بی هویتی بد دردیهِ...