1389/12/03
هیچ....

آن ها در یک روز برفی از هم جدا شدند. 

یکی به سمت شمال رفت 

دیگری به سمت جنوب. 

برف درپای آن ها را پوشاند، طوری که انگار هرگز نبوده اند. 

  

رسول یونان