X
تبلیغات
زولا
1389/11/10
غاز می چرانم، غاز

غاز می چرانم، غاز

این روز ها، من فقط غاز می چرانم، غاز

مهم نیست غاز اش اهلی است یا وحشی

مهم این است که این روز ها فقط، من، غاز می چرانم غاز

جایش هم مهم نیست، هر کجا باشد

این روز ها من همه ی غازهای دنیا را می چرانم

چرانیدن غاز آدابی دارد،

  وفقط من می توانم این سان تمامی غازهای دنیا را بچرانم