1389/10/04
این است ثمره نظم نوین جهانی !!!!!!!!!!!!!

امروز وقتی از جلوی یه مغازه سی دی فروشی رد شدم... بچه هایی رو دیدم که حسرت توی چشماشون موج می زد... روی سکو به فاصله دو متری ویترین نشسته بودن.. یکی شون جوراب دست ش بود یکی آدامس و یکی دیگه نمی دونم... داشتن کارتونی رو که از ال سی دی فروش گاه پخش می شد می دیدن... دنیای ماشین ها بود... همون موقع یه بچه ای با باباش از تو مغازه و به همراه 4 یا 5 تا سی دی اومد بیرون... من فقط نگاه ام به صورت بچه ها بود.... فکر کنم یکی شون داشت گریه می کرد