1389/09/29
سر کار بودیم ما از ازل!!!

تو راهروی دانشکده نشسته ام و فکر می کنم 

 که تا چه اندازه دراین چهار سال سر کار بوده ایم همه مان.