1389/08/15
خواهره کوچک تر...

نمی دونم چرا یهو دلم خواست که یه خواهر کوچیک تر از خودم می داشتم!!! شاید برای این که یه کم جیغ جیغ کنه و منم مسخرش کنم. مامان می گه با اخلاقایی که تو داری و به طبع! حسادت دخترانه خواهر فرضیت! اصلا با هم نمی ساختین و همش با هم دعوا داشتین و کل کل. منم می گم خوب فکر کردی برای چی خواهر می خوام.