1389/06/09

آدم تصمیم های مهم زندگی شو رو دو جا می گیره یا تو مستراح یا توی 

 تخت خواب...