1389/02/14

با پول می تونی یه کم ارزش زنده بودنو بخری...

 

این تقدیره که برگردی خونه...

 

مثل یه سگ وحشی می شی اگه بفهمی چه خبره...

 

می تونی قسم بخوری، می تونی زندگیتو نفرین کنی...

 

شرمساری از اندازه است...

 

کوتاه بود...

 

می شه ترک کرد کسیو که بهش دل بستی؟...

 

می تونی، حتی می تونه تو چشماش زل بزنی...  و بعد بری...

 

درست وقتی که داره خون ریزی می کنه...

 

بعضی چیزا هرگز تغییر نمی کنه...

 

رنج بعضی ها هم تمومی نداره...